Bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység GDPR

Az adatkezelési tájékoztatóban részletesen ismertetjük, hogy a Halas Tűzvédelem Kft. és a Magyar Vöröskereszt hogyan és meddig kezeli az Ön különböző célból megadott személyes adatait, valamint, hogy milyen jogok illetik meg Önt, miután megadta azokat.

A tájékoztató elkészítésekor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), másképpen GDPR, valamint az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó fejezeteiben foglaltakat vettük figyelembe.

Az adatkezelési tájékoztató tartalma:

Az adatkezelő adatai

A képzésre jelentkezők és a képzésen résztvevők adatkezelése

Jogok, jogorvoslati lehetőség

1. Az adatkezelő adatai


Az adatkezelő megnevezése: Halas Tűzvédelem Kft.                                                                                                              

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Szentháromság tér 9.

Képviseli: Szabó Mónika

Cégjegyzékszám: 03-09-106074

Adószám: 11572736-2-03

Az adatkezelő megnevezése: Magyar Vöröskereszt  Bács - Kiskun Megyei Szervezete

                

Székhely: 6000 Kecskemét, Rávágy tér  5.

Képviseli: Fekete Noémi

Cégjegyzékszám: 5525

Adószám: 19043014-2-03


Felnőttképzési nyilvántartási szám:

Telefon: 30/570-5634

2. A képzésre jelentkezők és a képzésen résztvevők adatkezelése

Felnőttképzési törvény hatálya szerint szervezett képzésen való részvétel:

Amennyiben Ön bejelentés alapján megvalósuló képzésen vesz részt a képző intézmény szervezésében, úgy a képző intézménynek vagyis a következő adatokat kell Öntől elkérnie és kezelnie a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény értelmében, tehát a résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező.

Családi neve*
Utóneve*
Születési családi és utóneve*
Születési helye*
Születési ideje*
Anyja születési családi és utóneve*
Neme
Állampolgársága
Nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma
Lakcíme
Levelezési címe
Elektronikus levelezési címe*
Telefonszáma
Társadalombiztosítási azonosító jele
Adóazonosító jel*
Oktatási azonosító, ha van
 
 
 

*Ha a képzésben részt vevő személy előzetesen írásban vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában annak továbbítását nem tiltotta, képző intézmény a *-gal jelölt adatokat továbbítja a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében.

Statisztikai adatszolgáltatáshoz szükséges további adatok:

Munkaerő-piaci státusza
Legmagasabb befejezett iskolai végzettsége
Hány szakképesítéssel rendelkezik jelenleg?
Egyéb szakképzettségek felsorolása
(okj bizonyítványok)

Az adatkezelés célja, hogy Ön a képzésen részt vehessen. Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. Ha fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy a képzésen sem tud részt venni.

Az adataihoz a képző intézmény részéről az oktatásszervező, az adminisztrátor munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs és az oktató férhet hozzá.

A képző intézmény az Ön személyes adatait a felnőttképzési törvény alapján a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

A képző intézmény az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja, de hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációkba.

3. Jogok, jogorvoslat

Az alábbiakban ismertetjük, hogy a vonatkozó jogszabályok pontosan milyen jellegű jogokat biztosítanak az Ön számára.

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön bármikor jogosult megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely a megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónap meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

A hozzáférés joga: abban az esetben, ha a személyes adatait nem Ön közvetlenül adta meg, bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, és milyen jellegű adatait kezeljük, kiknek, hová továbbítjuk, meddig tároljuk, azaz minden, a személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatalra tényére, a profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Az adatokat Ön másolatban el is kérheti.

A helyesbítéshez való jog: Ön kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog: Ön kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, vagy ha Ön visszavonja az adataidnak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, vagy tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha valamilyen okból Ön vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.

A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben a képző intézmény az adatait nem kezelheti tovább.

A panasztételhez való jog: ha Önnek az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, Ön jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben Ön igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket a képző intézmény egy másik intézménynek továbbítsa.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelések során nem történik személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá. Az IT biztonság szintjéről, az iratkezelésről intézményünk külön szabályzatban rendelkezik.

Amennyiben Önnek a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, az alábbi elérhetőségek bármelyikén fordulhat hozzánk. 

Halas Tűzvédelem Kft.

Telefon: 30/570-5634

e-mail: kisgyorgy.anita@halastuz.hu

Ügyfélszolgálat címe: 6400 Kiskunhalas, Szentháromság tér 9.

Nyitvatartás: Hétfőtől-Péntekig 8:00-11:30; 12:00-16:00-ig

Nyitvatartás

H-P 7:30 - 11:30, 12:00 - 16:00

Gyors kiszállítás

Magyarország területén

Ügyfélszolgálat

Hétfőtől péntekig 7:30 - 16:00